• REMINDER: Uitnodiging Digitale ALV 18 november 2020

   

  Beste leden,

  We zitten met elkaar in een vervelende periode en met de recent uitgevaardigde richtlijnen kan dit nog wel even zo blijven. De huidige periode en de getroffen maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings) leven en welzijn. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

  Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen, maar de wedstrijden, trainingen voor de senioren, evenementen en een gezellig drankje aan de bar zijn natuurlijk weggevallen. Het fundament van onze vereniging dus.

  Een belangrijk evenement dat door moet gaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). In het voorjaar kon de ALV vanwege Corona niet door gaan. En ook de najaars-ALV kan niet doorgaan op de manier zoals wij gewend zijn.

  Omdat de ALV echter wel minimaal een keer per jaar gehouden moet worden, kiezen we noodgedwongen voor een online-variant. Dit betekent dat we de ALV van 18 november a.s. via elektronische weg zullen houden. Met de verlenging van de tijdelijke Corona-spoedwet is geregeld dat ook langs elektronische weg gestemd en gepeild kan worden in de ALV. Dus dat betekent dat dit – ook al is in de statuten anders bepaald – rechtsgeldig is.

  Je hebt via de mail de uitnodiging en de agenda ontvangen. Middels de linken in de uitnodiging kun je je aanmelden en ook de stukken raadplegen via de link naar de website. Jouw vragen kun je, tot uiterlijk 72 uur voor aanvang ALV, inzenden via het digitale formulier dat je na jouw aanmelding ontvangt.

  Mocht je vragen hebben of ergens niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

  We hopen je op 18 november in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur

  UITNODIGING

  Aan alle leden en donateurs van VV Zeelandia Middelburg tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 18 november 2020 om 20.00 uur

  De Algemene Ledenvergadering wordt dit keer voor het eerst op digitale wijze gehouden. Aanmelden kan via het formulier wat is toegezonden in de uitnodiging vanuit het bestuur. Heeft u deze niet ontvangen? Dan vernemen we dit graag via secretaris@zeelandiamiddelburg.nl

  De agenda luidt als volgt:

  • Opening door de voorzitter
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Vaststellen notulen ALV 20 november 2019
  • Jaarverslagen
  • Jaarverslag secretaris 2019/2020
  • Jaarverslag penningmeester en jaarrekening 2019/2020
  • Verslag kascommissie
  • Decharge bestuur
  • Vaststelling begroting 2020/2021
  • Bestuurswisselingen / -benoemingen
  • Rondvraag & Sluiting

  Toelichting op de agenda

  10. Vaststelling begroting 2020/2021
  I.v.m. de annulatie van deALV van 10 juni 2020 is dit punt op de agenda geplaatst. Er wordt nog goedkeuring van de ALV gevraagd.

  11. Bestuurswisselingen / -benoemingen
  Dit jaar aftredende bestuursleden Dick Anbeek, Hans van der Sluijs , Marc Zaaijer stellen zich weer beschikbaar.