• Verslag visieavond 17 april 2019

  Van een Renault Espace naar een beleidsplan vv Zeelandia Middelburg in 2024,
  verslag van een bespreking met de leden op woensdag 17 april 2019

   

  Woensdagavond 17 april jl. waren nogal wat leden afgekomen op de informatieavond over de visie en het beleid van het bestuur in de komende jaren. De bijeenkomst werd georganiseerd door de ‘Visiegroep’ bestaande uit Dick Anbeek en Werner Schieman namens het bestuur, de verenigingsmanager Edwin Overbeeke en Herman Satter namens de Sponsorstichting. De bevindingen en conclusies van de Visiegroep worden onderschreven door het bestuur. 

  De avond kende twee onderwerpen:

  1. Presentatie van de hoofdlijnen van het beleid in de komende jaren: een tussenfase
  2. Toelichting bestuursbesluit inschrijven standaardteam(s) op zaterdag

   

  1. Hoofdlijnen van het beleid in de komende jaren: een tussenfase

   

  “Bij Zeelandia Middelburg heeft de jeugd de toekomst”

  Deze ‘stip op de horizon’ wordt het uitgangspunt van het beleid in de komende jaren, waarbij onze missie is dat een ieder – binnen zijn/haar ambities – bij Zeelandia Middelburg beter leert voetballen.

  In het afgelopen half jaar zijn er drie visiebijeenkomsten geweest, waar in totaal door ruim honderd leden ons huidige en toekomstige beleid is bediscussieerd. Eén van de belangrijkste aanbevelingen was dat er meer geïnvesteerd dient te worden in de voetbalopleiding en begeleiding van onze jeugd, verreweg de grootste afdeling van onze club.

  Andere conclusies van deze bijeenkomsten zijn dat er met name op de zaterdagmiddag en de zondag weinig beleving wordt ervaren en dat de er een ‘eilandenstructuur’ is ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat door de Visiegroep een aantal kernwaarden is geformuleerd met als doel de sociale cohesie tussen leden en alle teams onderling te versterken. De eerste zondagteams maken een overstap naar de zaterdag, bestaan voor het grootste deel uit zelfopgeleide spelers en we zijn een echte amateurvereniging zonder individuele vergoedingen voor de spelers.

  Vooralsnog worden de besproken beleidsvoornemens als abstract ervaren, omdat concrete actieplannen en financiële onderbouwing ontbreken.

  Door de Visiegroep wordt aangegeven dat dit de eerste voorlopige conclusies zijn en dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat alle verenigingsleden in het traject de komende periode meegenomen worden om een groot draagvlak te realiseren. Gedurende dit voortschrijdende proces zal het concreter en duidelijker worden: het betreft nu een tussenrapportage. Wordt vervolgd dus!

  (Voor het totale overzicht van de beleidsvoornemens zie de PowerPoint Presentatie onder dit artikel.)

   

   

  2. Bestuursbesluit inschrijven senioren standaardteam(s) zaterdag

   

  Bestuurslid Hans van der Sluijs geeft uitgebreid toelichting op het bestuursbesluit om de standaard seniorenteams met ingang van het seizoen 2019-2020 in te schrijven op zaterdag met als gevolg dat deze teams starten in de 4de klasse.

  Een aantal aanwezigen voelden zich overvallen door dit besluit en vooral de ‘passieve recreanten’ die als vrijwilliger veel voor de vereniging doen en betekenen, zien hun tijdsbesteding op de zondag veranderen. Sommigen van hen stelden dit eerst via de diverse media te hebben vernomen. Ze maken zich eveneens zorgen over de gevolgen voor de sportieve ambities en vrezen een leegloop aan spelers.

  Het oorspronkelijke voornemen bestond om pas in het seizoen 2020-2021 de overstap naar ‘zaterdag’ te maken, aldus Hans van der Sluijs. Doordat enkele spelers van het eerste elftal vanuit de visiebijeenkomsten aanvoelden dat deze overstap binnenkort gemaakt zou worden, hebben zij het bestuur benaderd en gevraagd of de overstap dan niet op de meest korte termijn kon plaatshebben. Nog een jaar zonder werkelijk perspectief op zondag in de 2de klasse voetballen zou demotiverend werken. Dan maar liever de ‘pijn’ direct nemen. De spelers zelf zijn gemotiveerd om zo snel mogelijk uit de 4de klasse te komen. Het bestuur faciliteert dit door - mede op verzoek van de spelers - een sterke staf te handhaven en gedurende een korte overgangsperiode de individuele vergoeding af te bouwen en niet ineens. Dat bevat de stimulans voor het eerste en duidt de bereidheid om zeker het vlaggenschip te ondersteunen.

  De op de visieavond aanwezig spelers van het eerste elftal geven zelf aan dat ze graag dit nieuwe avontuur ondersteunen en zien een mooie toekomst in het spelen op zaterdag. De komende weken zullen uitwijzen of het mogelijk is een volwaardig tweede elftal te formeren en welke oplossingen mogelijk zijn. 

  Terecht worden opmerkingen gemaakt dat er te weinig oog is geweest voor de mogelijke gevolgen voor deze overstap voor de zondagteams 3 tot en met 6. Daar zal op korte termijn overleg mee gevoerd worden. Het programmeren van deze zondagteams naar zaterdag zal nog niet kunnen in seizoen 2019-2020. Vandaar dat een mogelijke overstap indien deze teams dat zouden willen, in seizoen 2020-2021 voor het eerst aan de orde kan zijn.

   

  Constateringen op deze informatieavond

  In algemeenheid constateert het bestuur dat de beleidsvoornemens, inclusief het besluit om de bedoelde standaardteams in te schrijven op zaterdag in plaats van zondag, gesteund en begrepen worden. Onderkend wordt dat men overvallen werd door het ‘zaterdagbesluit’, evenals de begrijpelijke emotie bij het verlaten van het ‘zondagvoetbal’. Er zal op korte termijn flink werk verricht dienen te worden om de organisatie gereed te krijgen en om alle veranderingen te ondersteunen.

   

  Voorjaars-ALV

  Het bestuur zal de voorjaars-ALV vervroegen naar 29 mei 2019 zodat de ALV het gevoerde beleid van het bestuur over het afgelopen jaar, inclusief het besluit tot het inschrijven van de standaardteams op zaterdag in plaats van op zondag, besproken kan worden en het bestuur daarover verantwoording zal afleggen.