• Uitnodiging: ALV 23 juni a.s.

   

  Uitnodiging
  aan alle leden en donateurs van VV Zeelandia Middelburg tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op
  woensdag 23 juni 2021 om 20.00 uur
  in het clubhuis aan de M.H. Boassonlaan 6 te Middelburg.
  (voor aanvang vragen wij u om de presentielijst te tekenen)

   


  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Vaststellen agenda

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

  4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 18 november 2020.

  5. Huldiging jubilarissen 2020

  6. Begroting 2021/2022

  7. Beheer SSVP + goedkeuring verkrijgen recht van opstal PV installatie

  8. Presentatie nieuw clublogo

  9. Toelichting kledingplan & bijdrage spelende leden

  10. Verkiezing nieuwe bestuursleden

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  N.B.: de stukken bij punt 4 en 6 kunt u per mail opvragen: secretaris@zeelandiamiddelburg.nl

  In verband met Corona maatregelen, verzoeken wij u uw aanwezigheid van tevoren te bevestigen bij de secretaris.

  Namens het bestuur van VV Zeelandia Middelburg,

  Marc Zaaijer, secretaris

   


  Toelichting op de agenda

  Agendapunt 5.
  Huldiging van de leden die in oktober 2020 respectievelijk 40 en 50 jaar lid waren.

  Agendapunt 6.
  De begroting wordt gepresenteerd door Bob Schmelzer, inclusief contributieaanpassing 2e fase en goedkeuring ervan door ALV.

  Agendapunt 7.

  Uitleg wijziging beheerstructuur Sportpark Veerse Poort per 1 januari 2021 door Werner Schieman en verzoek aan ALV om het verkrijgen van het recht van opstal terzake van de PV installatie (zonnepanelen) op ‘de Pleun’ goed te keuren.


  Agendapunt 8.
  Er is een nieuw clublogo ontwikkeld door de mediacommissie. Dit wordt gepresenteerd door Dick Anbeek.

  Agendapunt 9.
  Werner Schieman geeft een toelichting op het nieuwe kledingplan incl. bijdrage spelende leden


  Agendapunt 10.
  Bob Schmelzer is aftredend. Hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Het bestuur draagt Ivo Smits en Johan Wedts de Swart voor als nieuwe bestuursleden. Ivo zal voetbalzaken gaan invullen en Johan verenigingszaken.

  Het plan is dat Marc Zaaijer en Hans van der Sluijs op de najaars-ALV als bestuursleden terugtreden. Zij zullen tot dan de lopende zaken blijven behandelen en in die periode een geleidelijke overdracht van hun taken realiseren. Met de beoogde opvolger van Marc Zaaijer zijn wij op dit moment nog in afrondend gesprek.